گرگان- خیابان امام خمینی(ره) - آفتاب 18- نبش شیرکش 4
09353520662


ثبت نام

مراجعه کننده عزیز با توجه به اینکه این طرح بصورت انفرادی درقالب خانواده اجرا میگردد ثبت نام زن و شوهر اجباری و ثبت نام فرزندان اختیاری میباشد

 

ثبت نام
قوانین ثبت نام
* این سامانه برای ثبت نام متقاضیان طرح بیمه درمان خانواده است.
* اطلاعات درخواست شده با دقت و توسط شخص بیمه گذار، یا ولی، قیم قانونی آنها وارد شود.
* حداکثر مهلت پرداخت خسارت ظرف مدت 30 تا 45 روز کاری از زمان تحویل فاکتور و مدارک پزشکی می باشد.
* فعالیت مراجعین در این سامانه ثبت شده و قابل پیگیری می باشد.
* پر کردن این پیشنهاد هیچگونه تعهدی برای شرکت بیمه ایجاد نکرده و تا قبل از صدور بیمه نامه هیچ نوع خسارتی قابل پرداخت نخواهد بود
* عدم تایید پزشک معتمد بیمه گر بمعنی عدم پوشش بیمه ای می باشد.
قوانین را پذیرفته و موافقم